• نقاشی
  • کلاس شماره 1 - هنرستان سلمی...
  • عکاسی
  • کلاس شماره 1 - هنرستان سلمی...
  • تئاتر
  • کلاس شماره 3 - هنرستان سلمی...
  گروه فرهنگی فانوس-1400