ثبت نام در سامانه اردو گروه فرهنگی فانوس
    حاصل جمع اعداد ۳۰ و ۳۵ برابر است با :
    انصراف
    گروه فرهنگی فانوس-1400