ثبت نام در سامانه اردو گروه فرهنگی فانوس
    حاصل جمع اعداد ۷۴ و ۴۸ برابر است با :
    انصراف
    گروه فرهنگی فانوس-1400