معرفی فانوس
اینجا دختران میدان دار عرصه فرهنگی اند

برای شروع یک حرکت، مهم ترین چیز یک دغدغه مشترک است؛ دغدغه ای آنقدر بُرّان، که نیروی محرکه‌اش آدم‌هایی
با انبوهی از تفاوت را کنار هم جمع کند و به حرکت وا دارد. دغدغه ای که آنها را دور هم جمع کرد، همراهشان
مرحله به مرحله بالا آمد و هربار عمیق تر و دایره اش وسیع تر شد و حالا سنی از او گذشته است! حرکتی که
روزی دختران یک کتابخانه در کوچه پس کوچه‌های شهر هدفش بودند، بعد منطقه ای از شهر و حالا یک شهر به
بزرگی اصفهان…!

این گوشه‌ای از داستان مختصر زندگی تشکلی بود که تابستان سال۸۴ و در جوار حریم حضرت انیس النفوس به نام
“فانوس” و برای دختران جوان و نوجوان شهر اصفهان متولد شد و امروز که بیش از هشت سال از عمر آن می‌گذرد،
برای خودش قدی کشیده و طلایه دار میدان جنگ فرهنگی شده است

فعالیت های فرهنگی

To make the tabs toggleable, add the data-toggle=”pill” attribute to each link. Then add a .tab-pane
class with a unique ID for every tab and wrap them inside a div element with class .tab-content.

مناسبت ها

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.